Portal de la transparència,
accés a la informació
pública i bon gobern

Publicitat activa de les fundacions

Segons la resolució JUS/1563/2015, de 6 de juliol, per la qual es dóna compliment a la disposició addicional setena de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, relativa a les obligacions de publicitat activa de les fundacions i les associacions.

Informació institucional, organitzativa i de planificacióEstatuts de l’entitat >>

Política de qualitat >>Organigrama
Informació econòmica

- Informe d'auditoria, balanç de pèrdues i guanys i balanç de situació 2022
- Informe d'auditoria, balanç de pèrdues i guanys i balanç de situació 2021
- Informe d'auditoria, balanç de pèrdues i guanys i balanç de situació 2020
- Informe d'auditoria i balanç 2019
- Informe d'auditoria i balanç 2018
- Informe d'auditoria i balanç 2017
- Informe d'auditoria i balanç 2016
- Informe d'auditoria i balanç 2015


Memòries anuals

Memoria 2022 Associacio familia i salut mental de girona i comarques Memoria 2021 Associacio familia i salut mental de girona i comarques Memoria 2020 Associacio familia i salut mental de girona i comarques Memoria 2019 Associacio familia i salut mental de girona i comarques Memoria 2018 Associacio familia i salut mental de girona i comarques Memoria 2017 Associacio familia i salut mental de girona i comarques Memoria 2016 Associacio familia i salut mental de girona i comarques Memoria 2015 Associacio familia i salut mental de girona i comarques Memoria 2014 Associacio familia i salut mental de girona i comarques